Најновије вести :

Извожење смећа

ЈКСП Зајечар врши преузимање, транспорт и депоновање комуналног отпада који није опасан. Комунални отпад од физичких лица преузима се три пута месечно из типизираних судова за смеће. ЈКСП Зајечар ...

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Услуга грејања

Топловодна мрежа Јавно комунално стамбеног предузећа Зајечар покрива око 200 000 квадратних метара стамбеног и пословног простора у граду. Наши корисници су власници стамбеног простора...

САЗНАЈТЕ ВИШЕ

Стамбене услуге

ЈКСП ЗАЈЕЧАР нуди управницима и професионалним управницима стамбених заједница на територији града Зајечара, под повољним условима, закључење уговора о пружању услуга за потребе

Сазнајте више

Браварске услуге

Браварска радионица је смештене у улици Генерала Гамбете бб. Има шесторо запослених што КВ бравара што КВ лимара. У браварско – лимарској радионици правна и физичка лица између осталог могу

Сазнајте више

Јавно комунално – стамбено предузеће ,,Зајечар„ Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији општине Зајечар.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снадбевање паром и климатизацја и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних проузвода и друге делатности по Статуту . Јавно комунално – стамбено предузеће “Зајечар” – Зајечар у овом облику постоји од 10.  октобра 2012. године.

Првобитни облик организовања је био у виду Завода за изградњу и експлатацију стамбених и пословних зграда и урбанизам (основан од стране Скупштине општине Зајечар 1. јануара 1964 г.), Предузећа за стамбену привреду, основаног 1. априла 1966.године, а касније кроз друштвене трансформације као Стручна служба СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и путева општине Зајечар, као РО Завод за стамбено – комуналну изградњу “Развој” и након тога као Радна заједница СИЗ-а становања, комуналних делатности и локалних и некатегорисаних путева општине Зајечар.

Главне активности које се нису мењале током пословања су стамбена изградња и одржавање стамбених зграда. У неким периодима пословање је било везано и за комплетну комуналну изградњу и одржавање градске инфраструктуре и локалних путева.

Данас Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар обавља следеће делатности:

производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;

одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене ;

поред претежне делатности предузеће обавља и друге делатности као што су :

Поизводња металних конструкција и делова конструкција, Производња металних врата и прозора,Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера, Обрада и превлачење метала, Машинска обрада метала, Производња осталих металних производа,Поправка металних производа, Поправка машина, Поправка остале опреме, Монтажа индустријских машина и опреме, Дистрибуција гасовитих горива гасоводом, Уклањање отпадних вода, Сакупљање отпада који није опасан, Третман и одлагање отпада који није опасан, Поновна употреба разврстаних материјала, Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, Разрада грађевинских пројеката, Изградња цевовода, Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, Остали инсталациони радови у грађевинарству, Уградња столарије, Бојење и застакљивање, Остали завршни радови, Остали спечифично грађевински радови, Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање, Неспецијализована трговина на велико, Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама, Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова, Куповина и продаја властитих некретнина, Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, Услуге осталог чишћења, Услуге уређења и одржавања околине, Комбиноване канцеларијско – административне услуге