Published by: 0

Предмет продаје

  1. Отпадне боце под притиском.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 15 01 11* – метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под притиском.

  1. Отпадни канцеларијски намештај.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 20 03 07 – кабасти отпад.

Начин плаћања: Понуђач чија је понуда прихваћена дужан је да изврши уплату у року који не може бити дужи од 10 дана од датома промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп ________________________________

(навести предмет продаје за који се подноси понуда)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 28.04.2022. године, до 15:00 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 5 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Лице или служба за контакт:

Александар Ђокић

тел: 062 88 46 596

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *