Published by: 0

Извор : УРЕДБА О ЕНЕРГЕТСKИ УГРОЖЕНОМ KУПЦУ (“Сл. гласник РС”, бр. 137/2022, 46/2023 – др. правилник, 93/2023 и 103/2023 – др. правилник)

KРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСKИ УГРОЖЕНОГ KУПЦА

Члан 2

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије домаћинство (самачко или вишечлано), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије или природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или природног гаса у складу са одредбама ове уредбе, под условима прописаним законом којим се уређује енергетика, у складу са законом.

Енергетски угрожени купац је и домаћинство (самачко или вишечлано) које живи у једној стамбеној јединици коме се испоручује топлотна енергија у складу са одредбама ове уредбе, у складу са законом.

Статус енергетски угроженог купца може се стећи због здравственог стања члана домаћинства у складу са законом.

Домаћинством у смислу ове уредбе сматра се лице које живи само и није члан другог домаћинства, као и домаћинство састављено од више лица, чланова породичног домаћинства, која живе у једној стамбеној јединици и заједнички троше своје приходе за подмиривање основних животних потреба.

Члан 3

Kритеријуми за стицање статуса енергетски угроженог купца су:

1) материјални положај:

(1) укупан месечни приход домаћинства;

(2) број чланова домаћинства;

(3) имовно стање;

2) остварено право на новчану социјалну помоћ или увећану новчану социјалну помоћ или дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица;

2а) остварено право члана домаћинства на пензију у месечном износу до и у висини износа од 21.766,26 динара и закључен уговор о снабдевању електричном енергијом на име тог члана домаћинства, односно евидентираност тог члана домаћинства код снабдевача као крајњег купца електричне енергије;

3) здравствено стање члана домаћинства.

Под чланом домаћинства у смислу става 1. тачка 2а) овог члана подразумева се: корисник пензије који има право на пензију до и у висини износа утврђеног у ставу 1. тачка 2а) овог члана, корисник најниже пензије, корисник привремене накнаде – инвалид рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности (у складу са законом којим се уређују пензијско и инвалидско осигурање) и инвалидно дете – корисник привремене накнаде код Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, а који имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Доспели дуг за електричну енергију, природни гас или топлотну енергију не искључује право на стицање статуса енергетски угроженог купца.

Члан 4*

За одређивање укупног месечног прихода домаћинства из члана 3. тачка 1) подтачка (1) ове уредбе узимају се у обзир сва примања и приходи појединца и породице који су утврђени у складу са прописом којим се уређују примања и приходи који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ.

У односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства одређен према подацима министарства надлежног за послове трговине о вредности минималне потрошачке корпе за трочлано домаћинство, може бити највише:

1) до 23.225,54 динара за домаћинства са једним чланом;

2) до 36.811,17 динара за домаћинства са два члана;

3) до 50.396,70 динара за домаћинства са три члана;

4) до 63.982,27 динара за домаћинства са четири члана;

5) до 77.567,85 динара за домаћинства са пет чланова;

6) до 91.153,43 динара за домаћинства са шест чланова;

7) за домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 13.585,58 динара.

Укупан месечни приход домаћинства из става 2. овог члана усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу података Републичког завода за статистику, два пута годишње, и то: 1. априла и 1. октобра текуће године.

Актом министра надлежног за послове енергетике, утврђује се усклађени износ из става 3. овог члана.

Акт из става 4. овог члана објављује се у “Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 5

Имовно стање из члана 3. став 1. тачка 1) подтачка (3) ове уредбе подразумева да домаћинство не поседује другу стамбену јединицу осим стамбене јединице максималне површине која одговара броју чланова домаћинства, а која је утврђена законом којим се уређује становање и одржавање зграда, увећане за 10 м2.

Укупна површина стамбене јединице из става 1. овог члана је:

1) за једночлано домаћинство до 40 м2;

2) за двочлано домаћинство до 58 м2;

3) за трочлано домаћинство до 66 м2;

4) за четворочлано домаћинство до 74 м2;

5) за петочлано домаћинство до 87 м2;

6) за шесточлано и веће домаћинство до 96 м2.

Члан 6

Сеоско домаћинство може имати у својини једну стамбену јединицу и стиче статус енергетски угроженог купца без обзира на површину те стамбене јединице.

Члан 7

Домаћинство чији су чланови остварили право на новчану социјалну помоћ, увећану новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица стиче статус енергетски угроженог купца по основу акта надлежног органа о стеченом праву.

Надлежни орган из става 1. овог члана по службеној дужности доставља органу јединице локалне самоуправе надлежном за послове социјалне заштите (у даљем тексту: орган јединице локалне самоуправе) податке из службених евиденција о лицу које је остварило право, и то: јединствени матични број грађана, односно евиденцијски број странца, име и презиме, адресу пребивалишта односно боравишта лица, број чланова домаћинства, као и право које је лице остварило и рок важења акта о стицању тог права.

За стицање статуса енергетски угроженог купца из става 1. овог члана не примењују се услови из чл. 4. и 5. ове уредбе.

Члан 7а

Домаћинство корисника права на пензију до и у висини износа од 21.766,26 динара, који има пребивалиште на територији Републике Србије и који има уговор, односно рачун о снабдевању електричном енергијом на своје име, односно који је код снабдевача евидентиран као крајњи купац електричном енергијом, стиче статус енергетски угроженог купца на основу решења органа јединице локалне самоуправе, а по основу акта надлежног органа о праву на пензију и уговора о снабдевању, односно рачуна за електричну енергију евидентираног код снабдевача на своје име.

Надлежни орган који води матичну евиденцију о корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања дужан је да, по службеној дужности, у поступку покренутом по захтеву странке, односно по службеној дужности, а на захтев органа јединице локалне самоуправе, том органу достави податке о кориснику пензије чији износ пензије, односно укупни износ пензија не прелази износ из става 1. овог члана, и то: јединствени матични број грађана, односно евиденцијски број странца, име и презиме и адресу пребивалишта. Достављање података врши се једном месечно, почев од обраде пензија за октобар 2023. године.

Изузетно од става 2. овог члана, лица за која нису достављени подаци од стране органа који води матичну евиденцију о корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања, могу поднети захтев органу јединице локалне самоуправе ради утврђивања статуса енергетски угроженог купца, под условима прописаним овом уредбом.

Снабдевачи који снабдевају домаћинства електричном енергијом дужни су да на захтев органа јединице локалне самоуправе доставе податке о идентификационом броју мерног места за електричну енергију (ЕД броју).

Захтев из става 4. овог члана садржи: јединствени матични број грађана, односно евиденцијски број странца, име и презиме и адресу пребивалишта за лице које је странка у поступку утврђивања испуњености услова за стицање статуса енергетски угроженог купца.

Подаци достављени на захтев органа јединице локалне самоуправе могу се користити само у сврху остваривања статуса енергетски угроженог купца из става 1. овог члана и чувају се до окончања поступка утврђивања испуњености услова за стицање статуса енергетски угроженог купца (ако нису испуњени услови за стицање статуса), односно до престанка статуса енергетски угроженог купца.

Лица чији се подаци о личности обрађују, остварују права у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

На стицање статуса енергетски угроженог купца из става 1. овог члана не примењују се услови из чл. 4. и 5. ове уредбе.

Члан 8

Домаћинство на основу здравственог стања стиче статус енергетски угроженог купца, ако члан домаћинства користи медицинске апарате или уређаје неопходне за одржавање здравља, за чији рад је потребно напајање из електродистрибутивне мреже и коме обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот или здравље.

За стицање статуса енергетски угроженог купца из става 1. овог члана не примењују се услови из чл. 4. и 5. ове уредбе.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *