Published by: 0

Број: 1913

Датум: 30.04.2024.

Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Адреса наручиоца: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Предмет продаје:

Отпадни котлови са пратећом опремом и резервоари за воду.

Индексни број отпада према каталогу отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

  1. Отпадни топловодни котао „Топлинг грејање“ ТК 2500, модел ППКТ-25.

Локација: Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Колубарска бб, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 4.000 кг.

Котао је потребно раставити, исећи и преузети као отпадно гвожђе и челик.

  1. Отпадни топловодни котао „Топлинг грејање“ ТК 2500, модел ТПРТ-25.

Локација: Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Колубарска бб, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 4.000 кг.

Котао је потребно раставити, исећи и преузети као отпадно гвожђе и челик.

  1. Отпадни топловодни котао МИП-ТИМО 500т са гориоником Weishaupt са пратећом опремом. У пратећу опрему спадају командни орман за котао и експанзиони суд 80 л.

Локација: ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Генерала Гамбете бб, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 1.250 кг.

Котао је исечен и ускладиштен на горе поменутој адреси. Преузима се као отпадно гвожђе и челик.

  1. Отпадни топловодни котао на лож уље са гориоником и командним орманом, 2 комада.

Локација: Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Генерала Гамбете 44, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 3.000 кг.

Котлове је потребно раставити, исећи и преузети као отпадно гвожђе и челик.

  1. Отпадни резервоар за воду 50т, 2 комада.

Локација: Подстаница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Железничка 2, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 6.000 кг.

Резервоаре је потребно раставити, исећи и преузети као отпадно гвожђе и челик.

Утврђивање количине преузетог отпада и израда документације о кретању отпада:

Укупна количина-тежина преузетог отпада утврђује се мерењем на баждареној колској ваги на територији Града Зајечара о трошку изабраног понуђача уз присуство представника Наручиоца.

Изабрани понуђач дужан је да припреми потребну документацију о кретању отпада.

Услови за учешће у продаји:

1) Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

2) Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који су уз понуду доставили Потврду, потписану од стране представника наручиоца, да је извршен преглед-увид, на лицу места, у обим и начин радова које је потребно извести.

Услови за обилазак локација и преглед-увид у обим и начин радова пре достављања понуде:

Сви заинтересовани понуђачи дужни су да се, пре достављања понуде, на лицу места упознају са обимом и начином радова које је потребно извести како би се котлови и резервоари раставили, исекли и преузели као отпадно гвожђе.

Обилазак локација је могуће извршити у периоду од 07.05.2024. до 10.05.2024. године, од 8 до 14 часова.

Како би понуђач могао да изврши обилазак локација дужан је да, један дан раније, на e-mail javnenabavke@jkspzajecar.rs, достави следеће податке:

1) Назив предузећа и адресу седишта;

2) Име, презиме, број личне карте и контакт телефон лица које ће извршити обилазак локација;

3) Датум и време од – до када ће извршити обилазак локација.

Рок извођења радова:

1) Рок за растављање, сечење и преузимање отпадних котлова и резервоара, не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.

Обавезе изабраног понуђача:

Изабрани понуђач је дужан да се придржава одредби Закона о управљању отпадом.

Приликом извођења радова, растављања, сечења и преузимања отпадних котлова и резервоара, изабрани понуђач је дужан да се придржава мера противпожарне заштите и мера за безбедност и здравље на раду.

Изабрани понуђач сноси сву одговорност током извођења радова и дужан је да надокнади сву причињену штету Наручиоцу или трећем лицу због несавесног извођења радова.

Средство обезбеђења:

На име гаранције за испуњење уговорних обавеза, изабрани понуђач, прилоком закључења уговора, предаје Наручиоцу бланко сопствену меницу са захтевом за регистрацију менице овереним од стране пословне банке, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и фотокопија ОП обрасца (обрасца са наведеним лицима за заступање изабраног понуђача).

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 10.05.2024. године, до 14:30 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Начин плаћања:

Изабрани понуђач је дужан да изврши уплату у року који не може бити дужи од 10 дана од датума промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 10 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Обавезни делови понуде:

Понуђач је дужан да у својој понуди достави следећу документацију:

1) Попуњен Образац понуде (налази се у прилогу јавног позива – прилог 1);

2) Потврду потписану од стране представника наручиоца да је извршен увид, на лицу места, у обим и начин радова које је потребно извести (налази се у прилогу јавног позива – прилог 2);

Лице или служба за контакт:

Дејан Васиљевић

тел: 019 425 305

e-mail javnenabavke@jkspzajecar.rs

Ненад Марковић

тел: 062 88 46 633

Лице задужено за спровођење заинтересованих понуђача за обилазак локација пре достављања понуде.

(Прилог 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.____________________ од ________________ за откуп отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду.

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (email):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Опис – предмет

Јединица мере

Цена по јединици мере без ПДВ-а

Цена по јединици мере са ПДВ-ом

Откуп отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду

кг

1. Рок плаћања _________________________________________ (не може бити дужи од 10 дана од датума промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца).

2. Рок за растављање, сечење и преузимање отпадних котлова и резервоара је ______________________ дана од дана закључења уговора (не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора).

3. Напомена ________________________________________________________

___________________________________________________________________

ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку продаје отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем за тачност података у понуди.

ЗАВРШНА ИЗЈАВА

Изјављујем да сам упознат са садржином Јавног позива за подношење понуде за продају отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду и

са условима наведеним у Јавном позиву са којима се у потпуности слажем.

Датум: _______________

___________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________

Потпис овлашћеног лица

(Прилог 2)

Потврда о извршеном прегледу-увиду, на лицу места, у обим и начин радова које је потребно извести

Наручилац Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар издаје:

П О Т В Р Д У

Којом потврђује да је понуђач __________________________________________ извршио преглед-увид, на лицу места, у обим и начин радова које је потребно извести како би се отпадни котлови и резервоари раставили, исекли и преузели као отпадно гвожђе и челик.

Преглед је извршен на следећим локацијама:

1) Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Колубарска бб, 19000 Зајечар;

2) Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Генерала Гамбете 44, 19000 Зајечар;

3) Подстаница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Железничка 2, 19000 Зајечар.

Потврда се издаје ради учешћа у поступку продаје отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду.

У Зајечару, дана ________________ године.

_____________________ ___________________

Име и презиме представника понуђача Име и презиме представника наручиоца

_____________________ _____________________

Потпис представника понуђача Потпис представника наручиоца

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *