Loading...
Вести и обавештења:

Извожење смећа

ЈКСП Зајечар врши преузимање, транспорт и депоновање комуналног отпада који није опасан. Комунални отпад од физичких лица преузима се три пута месечно из типизираних судова за смеће који су у власништву корисника услуге. Преузимање смећа врши се специјалним возилима – аутосмећарима. Наше предузеће на терену свакодневно послује са 8 већих и 2 мања комунална возила која смеће преузимају из тесних улица и сокака. Преузимње комуналног отпада из домаћинстава врши се три пута месечно. Контејнери који су распоређени по стамбеним насељима у граду (насеље “Краљевица”, насеље “Кључ”, насеље “Попова плажа”, насеље “Брковић црни”, насеље “Два брата”) празне се два пута седмично, по потреби и чешће. Извожење смећа у граду одвија се у седам градских зона где свака зона обухвата одређени број улица. Комунални и индустријски отпад од правних лица која у својој делатности имају одређену врсту производње узима се по позиву специјалним возилима – аутоподизачима који поседују прихват за велике контејнере запремине 3.8 м3 и 5.0 м3.

Поред града, организовано извожење комуналног отпада одвија се и у селима која гравитирају граду и то на тај начин што се три пута месечно празне контејнери постављени на дефинисаним местима сеоских месних заједница. Села која су обухваћена овом услугом су: Грлиште, Грљан, Велики Извор, Звездан, Гамзиградска Бања, Гамзиград, Вражогрнац, Лубница, Рготина, Салаш, Леновац, Лесковац, Горња Бела Река, Ласово.

Поред извожења и депоновања смећа, врло битна делатност јесте и одржавање комуналне хигијене у граду, у шта спада ручно чишћење тротоара, платоа и тргова, пражњење канти за смеће у граду као и прање улица и тргова цистерном. Ручно чишћење и пражњење канти са смећем одвија се по унапред дефинисаном програму. У складу са градском Одлуком о комуналном уређењу на територији града Зајечара екстра градска зона са припадајућим улицама у ужем центру града одржава се свакодневно, док се остале улице у ширем центру и даље чисте по потреби или изузетно по налогу надлежних инспекцијских служби. Чишћење у складу са планом одвија се сваког радног дана у недељи као и викендом. Званичним ценовником ЈКСП “Зајечар” Зајечар дефинисане су цене услуга ка трећим лицима радника на чишћењу, и то по радном сату у зависности од категорије посла. За прање градских улица такође постоји усвојен годишњи план који дефинише прање улица, тротоара и тргова по принципу “од центра ка периферији”. Такође, једна цистерна користи се и за превоз пијаће воде уколико за тим има потребе. У оквиру услуга аутоцистерне ка трећим лицима издвајамо и прање разних површина са скупљањем и одвозом наноса након прања, прање кругова фабрика, утакање техничке или пијаће воде у резервоаре и бунаре, прање одводних јаркова и канала, испирање пропуста, заливање већих зелених и цветних површина и слично.

У зимском периоду, чишћење снега и леда са тротоара, платоа и других јавних површина као и испред јавних установа, такође је поверено овој радној јединици. Чишћење се обавља са два мала трактора (која поседују раонике за снег), и то само тамо где је њиме могуће проћи. На местима где трактори не могу уклонити снег, чишћење се обавља ручно – радна снага са лопатама. Уклањање леда са тротоара врши се ручно ледоломцима, на засторима од бехатона док се асфалтни застори посипају сољу и ситним песком.

Ценовник извожења смећа 

1. Индивидуални корисници цена м2
– домаћинства – 7,19 дин.
– дворишта домаћинства – 0,76 дин.
– гараже – 7,19 дин.

2. Правна лица и предузетници цена м2
– градска управа и локални буџетски корисници и градска гробља – 7,19 дин.
– удружења – 7,19 дин.
– остала правна лица и предузетници  – 31,46 дин.

Напомена:
– услуге извожења смећа са површине ван објекта која се користи за обављање делатности у категорији остала правна лица и предузетници обраћунаваће се по редовној цени у износу од 31,46 динара.
– под категоријом градска гробља се подразумевају стазе и међугробни пролази које одржава надлежно предузеће.

3. Бензиске пумпе
– по точионом месту месечно – 2.600,61 дин.

Напомена: додатно се обрачунава трговински и угоститељски простор по редовној цени за остала правна лица и предузетнике 

4. За киоске, приколице и објекте привременог карактера
– по објекту месечно – 1.961,43 дин.

Све утврђене цене  су без ПДВ-а ( ПДВ 10 % ), а примењује се од  28.11.2022. године.