Loading...
Вести и обавештења:

Историјат фирме

Јавно комунално – стамбено предузеће ,,Зајечар„ Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији општине Зајечар.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снадбевање паром и климатизацја и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних проузвода и друге делатности по Статуту . Јавно комунално – стамбено предузеће “Зајечар” – Зајечар у овом облику постоји од 10.  октобра 2012. године.

Првобитни облик организовања је био у виду Завода за изградњу и експлатацију стамбених и пословних зграда и урбанизам (основан од стране Скупштине општине Зајечар 1. јануара 1964 г.), Предузећа за стамбену привреду, основаног 1. априла 1966.године, а касније кроз друштвене трансформације као Стручна служба СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и путева општине Зајечар, као РО Завод за стамбено – комуналну изградњу “Развој” и након тога као Радна заједница СИЗ-а становања, комуналних делатности и локалних и некатегорисаних путева општине Зајечар.

Главне активности које се нису мењале током пословања су стамбена изградња и одржавање стамбених зграда. У неким периодима пословање је било везано и за комплетну комуналну изградњу и одржавање градске инфраструктуре и локалних путева.

Данас Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар обавља следеће делатности:

производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;

одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене ;

поред претежне делатности предузеће обавља и друге делатности као што су :

Поизводња металних конструкција и делова конструкција, Производња металних врата и прозора,Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера, Обрада и превлачење метала, Машинска обрада метала, Производња осталих металних производа,Поправка металних производа, Поправка машина, Поправка остале опреме, Монтажа индустријских машина и опреме, Дистрибуција гасовитих горива гасоводом, Уклањање отпадних вода, Сакупљање отпада који није опасан, Третман и одлагање отпада који није опасан, Поновна употреба разврстаних материјала, Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом, Разрада грађевинских пројеката, Изградња цевовода, Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, Остали инсталациони радови у грађевинарству, Уградња столарије, Бојење и застакљивање, Остали завршни радови, Остали спечифично грађевински радови, Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање, Неспецијализована трговина на велико, Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама, Остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова, Куповина и продаја властитих некретнина, Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, Услуге осталог чишћења, Услуге уређења и одржавања околине, Комбиноване канцеларијско – административне услуге