Распоред извожења смећа по улицама

Распоред извожења смећа по улицама можете добити на телефон 429-528 или на емаил : cistgrad@jkspzajecar.rs

Извожење смећа  24.06.2024.

Љубљанска, Копаоничка, Кумровачка, Лоле Рибара, Истарска, 7, Септембар, 1300 Каплара, Церска, Грмечка,Вардарска, Делиградска, Крушевачка, Здарска, Поречка, Кајмакчаланска, Мословачка, Ужичка, Моравска, Радничка, Војводе Путника, Ђуре Салаја, Караџићева, Курсулина, Лењинова, Братујевачка, Нушићева, Бихаћка,Милоша Обилића, 13 Мај, Роберта Коха.

Мало возило : Насеље ,Пишура,, , Гојкова Јаруга,, , Бегејска, Шпанских бораца,Боривоја Цолића, ДР Младена Стојановића, Ускочка, Мачванска.

Извожење смећа 21.06.2024.

Милоша Обилића, Подгрмечка, Авалска, Шарпланинска, Шумадијска, Бежанијска, Николетине Бурсаћа, Виктора Бубња, Бањалучка, Фрушкогорска, Титоградска, Књажевачка, Шибеничка, Бранке Динић, Рифата Бурџевица,Пиротска, Топличина, Јакшићева, Доситејева, Кутинска,Савска, Омладинска, Бољевачка, Далматинска, Устаничка, Теслина, Краљевића Марка.

Мало возило : Илинденска, Вишњарска, Молерска,Европска, Зидарска, Врбичка,Јужна, ДР Љубице Мишић,Грлиштанска, Источна,Рибарска, Светосавска, Старине Новака, Лазе Лазаревића, Омладинска,Владимира Назора,Феликса Каница,Лубнички пут,Димитровградска,Новосадска, Тимочки кеј.

Јавни позив – продаја отпадних котлова и резервоара

Број: 1913

Датум: 30.04.2024.

Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Адреса наручиоца: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Предмет продаје:

Отпадни котлови са пратећом опремом и резервоари за воду.

Индексни број отпада према каталогу отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

 1. Отпадни топловодни котао „Топлинг грејање“ ТК 2500, модел ППКТ-25.

Локација: Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Колубарска бб, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 4.000 кг.

Котао је потребно раставити, исећи и преузети као отпадно гвожђе и челик.

 1. Отпадни топловодни котао „Топлинг грејање“ ТК 2500, модел ТПРТ-25.

Локација: Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Колубарска бб, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 4.000 кг.

Котао је потребно раставити, исећи и преузети као отпадно гвожђе и челик.

 1. Отпадни топловодни котао МИП-ТИМО 500т са гориоником Weishaupt са пратећом опремом. У пратећу опрему спадају командни орман за котао и експанзиони суд 80 л.

Локација: ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Генерала Гамбете бб, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 1.250 кг.

Котао је исечен и ускладиштен на горе поменутој адреси. Преузима се као отпадно гвожђе и челик.

 1. Отпадни топловодни котао на лож уље са гориоником и командним орманом, 2 комада.

Локација: Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Генерала Гамбете 44, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 3.000 кг.

Котлове је потребно раставити, исећи и преузети као отпадно гвожђе и челик.

 1. Отпадни резервоар за воду 50т, 2 комада.

Локација: Подстаница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Железничка 2, 19000 Зајечар.

Процењена количина: Око 6.000 кг.

Резервоаре је потребно раставити, исећи и преузети као отпадно гвожђе и челик.

Утврђивање количине преузетог отпада и израда документације о кретању отпада:

Укупна количина-тежина преузетог отпада утврђује се мерењем на баждареној колској ваги на територији Града Зајечара о трошку изабраног понуђача уз присуство представника Наручиоца.

Изабрани понуђач дужан је да припреми потребну документацију о кретању отпада.

Услови за учешће у продаји:

1) Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

2) Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који су уз понуду доставили Потврду, потписану од стране представника наручиоца, да је извршен преглед-увид, на лицу места, у обим и начин радова које је потребно извести.

Услови за обилазак локација и преглед-увид у обим и начин радова пре достављања понуде:

Сви заинтересовани понуђачи дужни су да се, пре достављања понуде, на лицу места упознају са обимом и начином радова које је потребно извести како би се котлови и резервоари раставили, исекли и преузели као отпадно гвожђе.

Обилазак локација је могуће извршити у периоду од 07.05.2024. до 10.05.2024. године, од 8 до 14 часова.

Како би понуђач могао да изврши обилазак локација дужан је да, један дан раније, на e-mail javnenabavke@jkspzajecar.rs, достави следеће податке:

1) Назив предузећа и адресу седишта;

2) Име, презиме, број личне карте и контакт телефон лица које ће извршити обилазак локација;

3) Датум и време од – до када ће извршити обилазак локација.

Рок извођења радова:

1) Рок за растављање, сечење и преузимање отпадних котлова и резервоара, не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.

Обавезе изабраног понуђача:

Изабрани понуђач је дужан да се придржава одредби Закона о управљању отпадом.

Приликом извођења радова, растављања, сечења и преузимања отпадних котлова и резервоара, изабрани понуђач је дужан да се придржава мера противпожарне заштите и мера за безбедност и здравље на раду.

Изабрани понуђач сноси сву одговорност током извођења радова и дужан је да надокнади сву причињену штету Наручиоцу или трећем лицу због несавесног извођења радова.

Средство обезбеђења:

На име гаранције за испуњење уговорних обавеза, изабрани понуђач, прилоком закључења уговора, предаје Наручиоцу бланко сопствену меницу са захтевом за регистрацију менице овереним од стране пословне банке, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и фотокопија ОП обрасца (обрасца са наведеним лицима за заступање изабраног понуђача).

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду“.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 10.05.2024. године, до 14:30 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Начин плаћања:

Изабрани понуђач је дужан да изврши уплату у року који не може бити дужи од 10 дана од датума промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 10 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Обавезни делови понуде:

Понуђач је дужан да у својој понуди достави следећу документацију:

1) Попуњен Образац понуде (налази се у прилогу јавног позива – прилог 1);

2) Потврду потписану од стране представника наручиоца да је извршен увид, на лицу места, у обим и начин радова које је потребно извести (налази се у прилогу јавног позива – прилог 2);

Лице или служба за контакт:

Дејан Васиљевић

тел: 019 425 305

e-mail javnenabavke@jkspzajecar.rs

Ненад Марковић

тел: 062 88 46 633

Лице задужено за спровођење заинтересованих понуђача за обилазак локација пре достављања понуде.

(Прилог 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр.____________________ од ________________ за откуп отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду.

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (email):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Опис – предмет

Јединица мере

Цена по јединици мере без ПДВ-а

Цена по јединици мере са ПДВ-ом

Откуп отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду

кг

1. Рок плаћања _________________________________________ (не може бити дужи од 10 дана од датума промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца).

2. Рок за растављање, сечење и преузимање отпадних котлова и резервоара је ______________________ дана од дана закључења уговора (не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора).

3. Напомена ________________________________________________________

___________________________________________________________________

ИЗЈАВА О ИНТЕГРИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у овом поступку продаје отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима и да гарантујем за тачност података у понуди.

ЗАВРШНА ИЗЈАВА

Изјављујем да сам упознат са садржином Јавног позива за подношење понуде за продају отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду и

са условима наведеним у Јавном позиву са којима се у потпуности слажем.

Датум: _______________

___________________

Име и презиме овлашћеног лица

М.П. __________________

Потпис овлашћеног лица

(Прилог 2)

Потврда о извршеном прегледу-увиду, на лицу места, у обим и начин радова које је потребно извести

Наручилац Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар издаје:

П О Т В Р Д У

Којом потврђује да је понуђач __________________________________________ извршио преглед-увид, на лицу места, у обим и начин радова које је потребно извести како би се отпадни котлови и резервоари раставили, исекли и преузели као отпадно гвожђе и челик.

Преглед је извршен на следећим локацијама:

1) Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Колубарска бб, 19000 Зајечар;

2) Котларница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Генерала Гамбете 44, 19000 Зајечар;

3) Подстаница ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, Железничка 2, 19000 Зајечар.

Потврда се издаје ради учешћа у поступку продаје отпадних котлова са пратећом опремом и резервоара за воду.

У Зајечару, дана ________________ године.

_____________________ ___________________

Име и презиме представника понуђача Име и презиме представника наручиоца

_____________________ _____________________

Потпис представника понуђача Потпис представника наручиоца

Обавештење поводом првомајских и ускршњих празника

ЈКСП Зајечар због предстојећих првомајских и ускршњих празника неће радити од  01.05.2024  до 06.05.2024 год. Такође ни благајна неће радити у поменутом периоду.За кориснике својих услуга, организује дежурну службу за хитне интервенције на лифтовима, електроинсталацијама, водоводу и канализацији у зградама.Потребне бројеве телефона за решавање хитних интервенција можете добити позивом на број 422-158, или увидом у дневни распоред који је изложен на улазу Јавног комунално-стамбеног предузећа “Зајечар” у Зајечару.

ДНЕВНИ РАСПОРЕД ДЕЖУРСТАВА ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋИХ ПРВОМАЈСКИХ И УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА

1. СЕРВИС ЛИФТОВА

У СЛУЧАЈУ КВАРА НА ЛИФТУ, КОНТАКТИРАТИ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОШТО СВАКА СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ИМА СВОГ СЕРВИСЕРА.

2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРОХ2О” НИКОЛИЧЕВО 065 31 32 148

ЈКП ВОДОВОД 019 422 041

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОТИМОК 019 425 555

4. ВРЕЛОВОД

НЕНАД МАРКОВИЋ 062 884 66 33

Јавни позив за подношење понуда за откуп расходованих средстава

Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар, Зајечар

Адреса наручиоца: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Предмет продаје

 1. Отпадно гвожђе.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

 1. Отпадни лим.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик и 20 01 40 – метали.

 1. Отпадне батерије и акумулатори.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 16 06 01* – оловне батерије.

 1. Отпадне гуме.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 16 01 03 – отпадне гуме.

Начин плаћања: Понуђач чија је понуда прихваћена дужан је да изврши уплату у року који не може бити дужи од 5 дана од датома промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе на е-mail: eposta@jkspzajecar.rs, непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП Зајечар, Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп ________________________________ .

(навести предмет продаје за који се подноси понуда)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 19.04.2024. године, до 15:00 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 5 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у предмет продаје сваког радног дана у периоду од 7:00 до 14:00 часова у РЈ „Механизација“ којa се налазе на адреси Генерала Гамбете бб, Зајечар.

Лице за контакт: Невена Првуловић 062/8846225

Образац понуде

Јавни позив за подношење понуде за откуп расходованих средстава

Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Адреса наручиоца: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Предмет продаје

 1. Отпадна возила.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 16 01 06 – отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте.

 1. Отпадно гвожђе.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

 1. Отпадни лим.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик и 20 01 40 – метали.

 1. Отпадни сиви лив – гус.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик и 20 01 40 – метали.

Начин плаћања: Понуђач чија је понуда прихваћена дужан је да изврши уплату у року који не може бити дужи од 5 дана од датома промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе на е-mail: eposta@jkspzajecar.rs, непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП Зајечар, Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп ________________________________ .

(навести предмет продаје за који се подноси понуда)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 23.02.2024. године, до 15:00 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 2 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у предмет продаје сваког радног дана у периоду од 7:00 до 14:00 часова у РЈ „Механизација“ и РЈ „Браварска радионица“ које се налазе на адреси Генерала Гамбете бб, Зајечар.

Лице за контакт: Невена Првуловић 062/8846225

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВОМ ПОНУЂАЧИМА

Обавештење 15.02.2024

Због пуцања топловодне цеви дошло је до привремене обуставе у испоруци топлотне енергије у Насељу “Кључ”. Радници раде на санацији квара док се нормализација грејања у овом делу града очекује у току дана.

Обавештење 14.02.2024

Због квара на котлу у Насељу “Кључ” дошло је до привремене обуставе у испоруци топлотне енергије у овом насељу. Радници раде на санацији котла док се нормализација грејања у овом делу града очекује у вечерњим сатима.

Обавештење поводом Дана државности

         ЈКСП “Зајечар”, због дана државности, неће радити у четвртак 15.02.2024 год. и петак 16.02.2024 год. као и благајна.  Предузеће за време празника, за кориснике својих услуга, организује дежурну службу за хитне интервенције на лифтовима, електроинсталацијама, водоводу и канализацији у зградама. Потребне бројеве телефона за решавање хитних интервенција можете добити позивом на број 422-158, или увидом у дневни распоред који је изложен на улазу Јавног комунално-стамбеног предузећа “Зајечар” у Зајечару.

1.СЕРВИС ЛИФТОВА

У СЛУЧАЈУ КВАРА НА ЛИФТУ, КОНТАКТИРАТИ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОШТО СВАКА СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ИМА СВОГ СЕРВИСЕРА.

2.ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРО Н2О 065/3132148

ЈКП „ВОДОВОД“ 019/422-041

3.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОТИМОК 019/425-555

АКИ ЛИФТ 069/5343602

4.ВРЕЛОВОД

НЕНАД МАРКОВИЋ 062/884 6633