Распоред извожења смећа по улицама

Распоред извожења смећа по улицама можете добити на телефон 429-528 или на емаил : cistgrad@jkspzajecar.rs

Извожење смећа  05.03.2024.

Милоша Обилића, Роберта Коха, 13.маја, Ајнштајнова, Ћирила и Методија, Чарлса Дарвина, Александра Великог, 23. дивизије, Народни Фронт, Скопљанска, Синђелићева, Лењинова, Братујевачка, Нушићева, Бихаћка, Тимочки Кеј, Хајдук Станка, Рашка, Вардарска, Брегалничка, Фрушкогорска, Виктора Бубња, Др. Ивка Ђоловића, Др Лазе Илића, Гоце Делчева, Боривоја Цолића, Врбаска, Зворничка, Мачванска, Народног Хероја и Петра Лековића.

Мало возило: Љуботенска, Љубе Ненадовића, Драгојла Дудића, Филипа Вишњића, Краљевачка, Бокељска, Сомборска, Нишка, Дравска, Гаврила Принципа,Хилендарска, Ресавска, Стрељачка, Граничарска, Борска, Крајинска

Извожење смећа 04.03.2024.

Которска, Сремска, Гробљанска, Неготинска, Космајска, Влачићева, Стари Вујадин, Тимочке буне, Кумановска, Лоле Рибара, Истарска, Ужичка, Струмичка, Владимира Назора, Отона Жупанчића, Мајевичка, Гундулићева, 7. бригаде, Чегарска, Ђуре Ђаковић, Филипа Кљајића, Мирочка, Железничка, Димитрија Туцовића, Кварнерска, Париске Комуне, Олимпијска, 8. март и Зелени врх.

Мало возило: Илинденска, Вишњарска, Европска, Молерска, Зидарска, Врбичка, Јужна, Др. Љубице Мишић, Грлештанска, Источна, Рибарска, Светосавска, Старине Новака, Старопланинска, Пут Мира, Корчагинова, Матије Губца, Рудничка, Славонска, Зетска и Војвођанска.

Јавни позив за подношење понуде за откуп расходованих средстава

Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Адреса наручиоца: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Предмет продаје

  1. Отпадна возила.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 16 01 06 – отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте.

  1. Отпадно гвожђе.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

  1. Отпадни лим.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик и 20 01 40 – метали.

  1. Отпадни сиви лив – гус.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик и 20 01 40 – метали.

Начин плаћања: Понуђач чија је понуда прихваћена дужан је да изврши уплату у року који не може бити дужи од 5 дана од датома промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе на е-mail: eposta@jkspzajecar.rs, непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП Зајечар, Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп ________________________________ .

(навести предмет продаје за који се подноси понуда)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 23.02.2024. године, до 15:00 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 2 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у предмет продаје сваког радног дана у периоду од 7:00 до 14:00 часова у РЈ „Механизација“ и РЈ „Браварска радионица“ које се налазе на адреси Генерала Гамбете бб, Зајечар.

Лице за контакт: Невена Првуловић 062/8846225

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВОМ ПОНУЂАЧИМА

Обавештење 15.02.2024

Због пуцања топловодне цеви дошло је до привремене обуставе у испоруци топлотне енергије у Насељу “Кључ”. Радници раде на санацији квара док се нормализација грејања у овом делу града очекује у току дана.

Обавештење 14.02.2024

Због квара на котлу у Насељу “Кључ” дошло је до привремене обуставе у испоруци топлотне енергије у овом насељу. Радници раде на санацији котла док се нормализација грејања у овом делу града очекује у вечерњим сатима.

Обавештење поводом Дана државности

         ЈКСП “Зајечар”, због дана државности, неће радити у четвртак 15.02.2024 год. и петак 16.02.2024 год. као и благајна.  Предузеће за време празника, за кориснике својих услуга, организује дежурну службу за хитне интервенције на лифтовима, електроинсталацијама, водоводу и канализацији у зградама. Потребне бројеве телефона за решавање хитних интервенција можете добити позивом на број 422-158, или увидом у дневни распоред који је изложен на улазу Јавног комунално-стамбеног предузећа “Зајечар” у Зајечару.

1.СЕРВИС ЛИФТОВА

У СЛУЧАЈУ КВАРА НА ЛИФТУ, КОНТАКТИРАТИ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОШТО СВАКА СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ИМА СВОГ СЕРВИСЕРА.

2.ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРО Н2О 065/3132148

ЈКП „ВОДОВОД“ 019/422-041

3.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОТИМОК 019/425-555

АКИ ЛИФТ 069/5343602

4.ВРЕЛОВОД

НЕНАД МАРКОВИЋ 062/884 6633

Obaveštenje 04.02.2024

Због квара на горионику дошло је до прекида у испоруци топлотне енергије, радници раде на отклањању квара. Наставак испоруке топлотне енергије се очекује 05.02.2024 год. у поподневним сатима.

Обавештење 27.01.2024 год.

Због хаварије на вреловодној мрежи дошло је до прекида у испоруци топлотне енергије у Насељу Брковић црни. Радници раде на откањању квара а нормализација снабдевања испоруке топлотне енергије се очекује у току дана.

Прикупљање хуманитарне помоћи за породицу Станојевић

Градска управа града Зајечара организоваће прикупљање хуманитрарног прилога за породицу Станојевић из Вратарнице чија је кућа изгорела у пожару пре неколико дана.

Прикупљање новчаног прилога биће путем хуманитарне кутије за новчане прилоге која ће се налазити у малој сали Градске управе. Обавештавају се сви људи добре воље међу којима су и наши радници, да сходно својим могућностима, хуманитарни новчани прилог могу донирати сутра, 25.01.2024 год. у периоду од 14 до 18 часова.

Саопштење ЈКСП Зајечар

Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар је од почетка грејне сезоне 2023/24 утрошило 1240 тона мазута. У току ове грејне сезоне је било неколико кварова у котларницама што је проузроковало мање прекиде у испоруци топлотне енергије, док на примарној мрежи ( вреловодним инсталацијама) није било хаварија. Запослени свакодневно улажу максималне напоре како би грађанима обезбедили континуирано и квалитетно грејање.

Сервисна информација 05.01.2024

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“-Зајечар, неће радити 08. јануара 2024.год. (понедељак) и тим поводом за кориснике својих услуга, организује дежурну службу за хитне интервенције на лифтовима, електроинсталацијама, водоводу и канализацији у зградама.

Потребне бројеве телефона за решавање хитних интервенција можете добити увидом у дневни распоред који је изложен на улазу Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ у Зајечару.

РАСПОРЕД ДЕЖУРСТВА

1.СЕРВИС ЛИФТОВА

У СЛУЧАЈУ КВАРА НА ЛИФТУКОНТАКТИРАТИ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕПОШТО СВАКА СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ИМА СВОГ СЕРВИСЕРА.

2.ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРО Н2О 065/3132148

ЈКП „ВОДОВОД“ 019/422-041

3.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОТИМОК 019/425-555

АКИ ЛИФТ 069/5343602

4.ВРЕЛОВОД

НЕНАД МАРКОВИЋ 062/884 6633