Распоред извожења смећа по улицама

Распоред извожења смећа по улицама можете добити на телефон 429-528 или на емаил : cistgrad@jkspzajecar.rs

Извожење смећа  27.05.2022

Которска, Цара Душана, Змајева, Јакшићева (од Тацкове чесме до ул. Љуба Нешић), Књегиње Љубице, Топличина, Пиротска, Кутинска, Брестовачка, Лазе Лазаревића, Ужичка, Струмичка, Владимира Назора, Отона Жупанчића, Авнојска, Озренска, Студентска, Радомира Васиљевића, Јурија Гагарина, Јеремије Илића, Подгорска, Васе Пелагића, Краишке Бригаде, Похорска, Вишеградска, Железничка, Цветка Цаковића, Игманска, Суботичка, Радмиле Моцић, Зеничка и Арсеније Спасића.

Мало возило: Хомољска, Банатска, Штипска, Црновршка, Дрварска, Кривовирска, Шавничка, Бјеловарска, Слободана Пенезића Крцуна, Његошева, Немањина, Ђуре Салаја (сокак), Ливничка, Железничке колоније, Црнотравска, Лозничка и Врањска.

Извожење смећа  30.05.2022

Гробљанска, Неготинска, Космајска, Обилићев венац, Лоле Рибара, Истарска, Савска, Чупићева, Тимочка, Милана Ракића, Шантићева, Руђера Бошковића, Ратних Војних Инвалида, Пастерова, Кнеза Лазара, Брионска, Карађорђева, Веселина Маслеше, Ивана Горана Ковачића, Соколовачка, Братства и Јединства, Стевана Сремца, Крсте Тодоровића, Неготински пут, Незнаног јунака, Ђорђа Андрејевића Куна, Љутице Богдана, Илије Милкића, Ивана Мажуранића, Звезданска и Нова.

Мало возило: Хомољска, Банатска, Штипска, Црновршка, Дрварска, Кривовирска, Шавничка, Бјеловарска, Слободана Пенезића Крцуна, Скерлићева (сокак), Достојевског, Стевана Мокрањца, Лазе Лазаревића (сокак), Омалдинска (део), Владимира Назора (сокак), Феликса Каница, Лубнички пут и Димитровградска.

 

Сервисна информација поводом Првог Маја

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“-Зајечар поводом 1.маја (Празника рада ) , неће радити 02. и 03. маја (понедељак и уторак) и тим поводом за кориснике својих услуга, организује дежурну службу за хитне интервенције на лифтовима, електроинсталацијама, водоводу и канализацији у зградама.

Потребне бројеве телефона за решавање хитних интервенција можете добити позивом на број 422-158, или увидом у дневни распоред који је изложен на улазу Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ у Зајечару.

Obaveštenje povodom Uskršnjih praznika

ЈКСП ” Зајечар” због предстојећих Ускршних празника неће радити у петак 22.04.2022 год. и понедељак 25.04.2022 год.

Благајна неће радити у петак, суботу и понедељак

ДНЕВНИ РАСПОРЕД ДЕЖУРСТАВА ПОВОДОМ ПРЕДСТОЈЕЋИХ УСКРШЊИХ ПРАЗНИКА,

У ПЕТАК, 22.04.2022. И ПОНЕДЕЉАК, 25.04.2022.

1. СЕРВИС ЛИФТОВА

У СЛУЧАЈУ КВАРА НА ЛИФТУ, КОНТАКТИРАТИ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕЗАЈЕДНИЦЕ,

ПОШТО СВАКА СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ИМА СВОГ СЕРВИСЕРА.

2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ОРЛЕ И СИНОВИ“ 064/28 63 180

ЈКП ВОДОВОД 019/422 041

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОТИМОК 019/425 555

4. ВРЕЛОВОД

НЕНАД МАРКОВИЋ 062/884 66 33

Javni poziv za prodaju rashodovanih sredstava – otpadne boce pod pritiskom i kancelarijski nameštaj – 20.04.2022 god.

Предмет продаје

  1. Отпадне боце под притиском.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 15 01 11* – метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под притиском.

  1. Отпадни канцеларијски намештај.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 20 03 07 – кабасти отпад.

Начин плаћања: Понуђач чија је понуда прихваћена дужан је да изврши уплату у року који не може бити дужи од 10 дана од датома промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп ________________________________

(навести предмет продаје за који се подноси понуда)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 28.04.2022. године, до 15:00 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 5 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Лице или служба за контакт:

Александар Ђокић

тел: 062 88 46 596

Обавештење поводом Дана државности Републике Србије

ОБАВЕШТЕЊЕ

Jавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ неће радити у уторак и среду као ни благајна , 15. и 16.02.2022 , због празника Дана државности Републике Србије.

ДНЕВНИ РАСПОРЕД ДЕЖУРСТАВА

1. СЕРВИС ЛИФТОВА

У случају квара на лифту, контактирати управника стамбене заједнице, пошто свака стамбена заједница има свог сервисера.

2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ОРЛЕ И СИНОВИ“ 064/28 63 180

ЈКП ВОДОВОД 019/422 041

3. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОТИМОК 019/425 555

4. ВРЕЛОВОД

НЕНАД МАРКОВИЋ 062/884 66 33

Obaveštenje za dužnike 31.01.2022

JKSP Zaječar poziva građane, korisnike usluga daljinskog grejanja i izvoženja smeća da izmire svoje dospele obaveze najkasnije do 28.02.2022. godine
i time omoguće uspešan završetak grejne sezone i normalno funkcionisanje preduzeća.
Ukoliko dužnici ne postupe u skladu sa ovim pozivom, JKSP će biti prinuđeno da svoja potraživanja naplati putem javnih izvršitelja.