Распоред извожења смећа по улицама

Распоред извожења смећа по улицама можете добити на телефон 429-528 или на емаил : cistgrad@jkspzajecar.rs

Извожење смећа  16.04.2024.

Хајдук Вељкова, Изворски пут, Боре Станковића, Светозара Марковића, Скерлићева, Мостарска, Војске Југославије, Стевана Сремца, Војске Југославије, Гламочка, Минићевска, Сутјеска, Лакомичка, Брегалничка, Сокобањска, Новосадска, Козарачка, Др. Мишовић, Бобија Радосављевића, Личка, Крагујевачка, Ртањска и Гачић Станоја.

Мало возило: Војводе Степе, Прилепска, Светозара Марковића, Достојевског, Приједорска, Максима Горког, Владимира Назора, Николе Пашића, Немањина, Ђуре Салаја, Ливничка, Железничке колоније, Црнотравска, Лозничка и Врањска.

Извожење смећа 17.04.2024.

Црноречка, Катанићева, Гајева, Панчићева, Проте Матеје, Поп Лукина, Дубљанска, Јадарска, Аранђеловачка, Ђуре Пуцара, Дели Јована, Хомољска, Аргентинска, Браће Југовића, Чачанска, Гочка, Даруварска, Загорска, 7.јули, 25. Мај, Брестовачка, Сарајевска, Љубљанска, Костолачка, Салашка, Титоградска, 14. српске ударне бригаде, Преспанска, Пожаревачка, Ријечка, Плитвичка, Кордунска, Петра кочића и Радоја Домановића.

Мало возило: Сићевачка, Мишарска, Шљиварски пут, Власинска, Штипска, Дрварска, Кривовирска, Плавска, Бјеловарска, Шавничка, Новосадска, Тимочки Кеј, Титоградска, Књажевачка и Дурмиторска

Јавни позив за подношење понуда за откуп расходованих средстава

Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар, Зајечар

Адреса наручиоца: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Предмет продаје

  1. Отпадно гвожђе.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

  1. Отпадни лим.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик и 20 01 40 – метали.

  1. Отпадне батерије и акумулатори.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 16 06 01* – оловне батерије.

  1. Отпадне гуме.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 16 01 03 – отпадне гуме.

Начин плаћања: Понуђач чија је понуда прихваћена дужан је да изврши уплату у року који не може бити дужи од 5 дана од датома промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе на е-mail: eposta@jkspzajecar.rs, непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП Зајечар, Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп ________________________________ .

(навести предмет продаје за који се подноси понуда)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 19.04.2024. године, до 15:00 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 5 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у предмет продаје сваког радног дана у периоду од 7:00 до 14:00 часова у РЈ „Механизација“ којa се налазе на адреси Генерала Гамбете бб, Зајечар.

Лице за контакт: Невена Првуловић 062/8846225

Образац понуде

Јавни позив за подношење понуде за откуп расходованих средстава

Јавно комунално – стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар

Адреса наручиоца: Николе Пашића 68, 19000 Зајечар

Предмет продаје

  1. Отпадна возила.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање или третман) која се односи на индексни број отпада 16 01 06 – отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте.

  1. Отпадно гвожђе.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик.

  1. Отпадни лим.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик и 20 01 40 – метали.

  1. Отпадни сиви лив – гус.

Услови за учешће у продаји: Право учешћа у продаји имају привредни субјекти који поседују важећу Дозволу надлежног министарства за управљање отпадом (сакупљање и транспорт) која се односи на индексни број отпада 17 04 05 – гвожђе и челик и 20 01 40 – метали.

Начин плаћања: Понуђач чија је понуда прихваћена дужан је да изврши уплату у року који не може бити дужи од 5 дана од датома промета – преузимања предмета продаје и издавања рачуна од стране Наручиоца на текући рачун назначен на рачуну.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

– Понуде се подносе на е-mail: eposta@jkspzajecar.rs, непосредно на писарници или путем поште у затвореној коверти на адреси ЈКСП Зајечар, Зајечар, ул.Николе Пашића 68, 19000 Зајечар, са назнаком: ,,Понуда за откуп ________________________________ .

(навести предмет продаје за који се подноси понуда)

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 23.02.2024. године, до 15:00 часова.

Критеријум, елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Врста критеријума је највећа понуђена цена по јединици мере.

Резервни критеријум:

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понуди краћи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку највећу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:

Наручилац ће донети одлуку о избору најповољније понуде у року од 2 дана од истека рока за подношење понуда.

Обавештење о избору најповољније понуде биће достављено свим понуђачима путем електронске поште.

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у предмет продаје сваког радног дана у периоду од 7:00 до 14:00 часова у РЈ „Механизација“ и РЈ „Браварска радионица“ које се налазе на адреси Генерала Гамбете бб, Зајечар.

Лице за контакт: Невена Првуловић 062/8846225

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВОМ ПОНУЂАЧИМА

Обавештење 15.02.2024

Због пуцања топловодне цеви дошло је до привремене обуставе у испоруци топлотне енергије у Насељу “Кључ”. Радници раде на санацији квара док се нормализација грејања у овом делу града очекује у току дана.

Обавештење 14.02.2024

Због квара на котлу у Насељу “Кључ” дошло је до привремене обуставе у испоруци топлотне енергије у овом насељу. Радници раде на санацији котла док се нормализација грејања у овом делу града очекује у вечерњим сатима.

Обавештење поводом Дана државности

         ЈКСП “Зајечар”, због дана државности, неће радити у четвртак 15.02.2024 год. и петак 16.02.2024 год. као и благајна.  Предузеће за време празника, за кориснике својих услуга, организује дежурну службу за хитне интервенције на лифтовима, електроинсталацијама, водоводу и канализацији у зградама. Потребне бројеве телефона за решавање хитних интервенција можете добити позивом на број 422-158, или увидом у дневни распоред који је изложен на улазу Јавног комунално-стамбеног предузећа “Зајечар” у Зајечару.

1.СЕРВИС ЛИФТОВА

У СЛУЧАЈУ КВАРА НА ЛИФТУ, КОНТАКТИРАТИ УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПОШТО СВАКА СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА ИМА СВОГ СЕРВИСЕРА.

2.ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ПРО Н2О 065/3132148

ЈКП „ВОДОВОД“ 019/422-041

3.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ

ЕЛЕКТРОТИМОК 019/425-555

АКИ ЛИФТ 069/5343602

4.ВРЕЛОВОД

НЕНАД МАРКОВИЋ 062/884 6633

Obaveštenje 04.02.2024

Због квара на горионику дошло је до прекида у испоруци топлотне енергије, радници раде на отклањању квара. Наставак испоруке топлотне енергије се очекује 05.02.2024 год. у поподневним сатима.

Обавештење 03.02.2024

Због квара на котлу у Котларници Пивара корисници који добијају топлотну енергију из овога извора немају грејање. Радници раде на отклањању квара. Наставак испоруке топлотне енергије из овог извора се очекује у току сутрашњег дана.

Обавештење 27.01.2024 год.

Због хаварије на вреловодној мрежи дошло је до прекида у испоруци топлотне енергије у Насељу Брковић црни. Радници раде на откањању квара а нормализација снабдевања испоруке топлотне енергије се очекује у току дана.